1. Základní ustanovení
  2. Účastníci smluvního vztahu
  3. Vznik smluvního vztahu
  4. Výuka
  5. Cenové a platební podmínky
  6. Práva a povinnosti smluvních stran
  7. Zrušení a změna výuky
  8. Bezpečnost a odpovědnost
  9. Reklamace
  10. Ochrana osobních údajů
  11. Závěrečná ustanovení

1. Základní ustanovení

1.1. Provozovatelem Školy kolečkového bruslení LENE je Mgr. Lenka Buchcárová, adresa Jílová 1076/3, 779 00 Olomouc, IČ: 87749998, osoba zapsaná v ŽR vedeném v registru Živnostenského úřadu magistrátu města Olomouce pod č.j.: SMOL/056456/2011/OZIVN/REG/Lin. (dále jen "provozovatel").

1.2. Všeobecné podmínky Školy kolečkového bruslení LENE (dále jen "VP") jsou platné pro veškerou výuku (kurzy, skupinové i individuální lekce, kroužky, tábory ad.) poskytovanou Školou kolečkového bruslení LENE (dále jen "výuka").

1.3. Tyto VP jsou platné a účinné od 18. 4. 2012.

2. Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:

a) provozovatel,

b) klient, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen "klient").

Pokud se v těchto VP hovoří o účastnících výuky, rozumí se tím též "klient".

3. Vznik smluvního vztahu

3.1. Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky (přihlášky) klienta ze strany provozovatele.

3.2. Objednávka (přihláška) musí obsahovat identifikační a kontaktní údaje klienta a další informace dle charakteru výuky.

3.3. Objednávku (přihlášku) je možné učinit elektronicky prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.lene.cz, e-mailem nebo telefonicky. Klienti, kteří neprovedli objednávku (přihlášku) prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.lene.cz, vyplní její tištěnou verzi.

3.4. Provozovatel si vyhrazuje přijatou objednávku (přihlášku) odmítnout bez udání důvodu.

4. Výuka

4.1. Provozovatel zajišťuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výhradně výuku uvedenou v nabídce na webových stránkách www.lene.cz či v aktuálních, platných písemných materiálech vydaných provozovatelem.

4.2. Výuka je poskytována, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, v místě, čase a rozsahu specifikovaném v popisu výuky. Po celou dobu trvání výuky je přítomen představitel Školy kolečkového bruslení LENE nebo jeho zástupce.

4.3. Účastníci výuky jsou povinni dostavit se na místo konání výuky nejpozději 15 minut před zahájením výuky. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout účastníka výuky v případě pozdního příchodu. V takovém případě a případě nedostavení se na výuku bez řádné, včasné omluvy nemá klient nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na výuce.

4.4. Klient k výuce potřebuje: brusle, chrániče (kolenní, loketní, zápěstní a helmu), pití a odpovídající (nejlépe sportovní) oblečení.

4.5. Zapůjčení výbavy do výuky (brusle, chrániče) je nutné rezervovat minimálně 3 dny předem, v kratším termínu provozovatel klientovi nemůže zapůjčení výbavy v požadované velikosti zaručit.

4.6. Výuka ve venkovních prostorách probíhá zpravidla od dubna do září, není-li stanoveno jinak (v závislosti na počasí).

4.7. Výuka ve vnitřních prostorách probíhá zpravidla od října do března, není-li stanoveno jinak (v závislosti na počasí).

5. Cenové a platební podmínky

5.1. Klient se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na výuce ve výši stanovené v platném ceníku zveřejněném na webových stránkách www.lene.cz.

5.2. Cena za účast na výuce je splatná ve lhůtě stanovené provozovatelem, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

5.3. Platba výuky probíhá vždy před lekcí, platit lze za každou jednotlivou lekci zvlášť nebo formou uhrazení (předplacení) cenově zvýhodněné permanentky.

5.4. Klient se zavazuje uhradit cenu za účast na výuce bezhotovostním převodem na účet provozovatele (detaily účtu a platby budou zaslány provozovatelem ve výzvě k platbě - elektronicky), a to v souladu s pokyny provozovatele, nebo v hotovosti v místě konání výuky. V případě bezhotovostního převodu se cena za účast na výuce považuje za uhrazenou připsáním odpovídající částky ve prospěch účtu provozovatele.

5.5. Není-li cena za účast na výuce uhrazena provozovateli řádně a včas, je provozovatel oprávněn klienta odmítnout. V takovém případě nemá klient nárok na účast výuce.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Klient, který uhradil výuku řádně a včas (dle části 5. Cenové a platební podmínky), má právo účastnit se konání výuky.

6.2. V případě pochybností klienta o uskutečnění výuky kvůli nepříznivému počasí, má klient právo obrátit se na provozovatele telefonicky či e-mailem a ověřit si, zda výuka proběhne či nikoliv.

6.3. V průběhu konání výuky není klient oprávněn vzdalovat se z prostor určených ke konání výuky bez vědomí představitele Školy kolečkového bruslení LENE, resp. jeho zástupce.

6.4. Klient je povinen po celou dobu konání výuky dodržovat pokyny představitele Školy kolečkového bruslení LENE, resp. jeho zástupce.

6.5. Představitel Školy kolečkového bruslení LENE, resp. jeho zástupce je povinen na počátku výuky stručně poučit klienta o základních pravidlech výuky a bezpečnosti a klient je povinen během výuky tato pravidla dodržovat. Klient je také povinen během účasti na konání výuky dbát na bezpečnost ostatních klientů a chovat se k nim ohleduplně.

6.6. Provozovatel, resp. představitel Školy kolečkového bruslení LENE či jeho zástupce jsou oprávněni vyloučit z účasti na konání výuky klienty, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti, pokyny představitele Školy kolečkového bruslení LENE, dobré mravy či omezují ostatní klienty v jejich účasti na výuce. V takovém případě nemá klient nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na výuce.

6.7. Klient je povinen na počátku výuky informovat představitele Školy kolečkového bruslení LENE o alergiích, případně dalších onemocněních, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu výuky.

6.8. Klient potvrzením těchto VP prohlašuje, že je zdravotně způsobilý účastnit se výuky u provozovatele.

7. Zrušení a změna výuky

a) Ze strany provozovatele:

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání výuky, a to v těchto případech:

7.1. Výuka není obsazena minimálním počtem účastníků dle charakteru výuky.

7.2. Představitel Školy kolečkového bruslení LENE ani jeho zástupce nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci (nepřízeň počasí apod.) zajistit vedení (uskutečnění) výuky.

7.3. V případě zrušení termínu výuky má klient právo si sjednat nový termín, nebo mu bude na požádání vrácena celá částka hodnoty výuky.

7.4. V případě zrušení či změny skupinové výuky bude tato informace zveřejněna na oficiálních webových a Facebook stránkách provozovatele nejpozději 1 hodinu před začátkem výuky.

7.5. V případě zrušení či změny individuální výuky budou o této věci klienti informováni elektronicky (e mailem) nebo telefonicky.

b) Ze strany klienta:

7.6. V případě, že klient z jakýchkoliv důvodů nemůže absolvovat výuku, zavazuje se toto klient neprodleně písemně (e-mailem) či telefonicky oznámit provozovateli.

7.7. Rezervaci individuální lekce je možné zrušit 24 hodin a dříve před s jednaným termínem, resp. časem začátku výuky.

7.8. Je-li termín rezervace individuální lekce zrušen/změněn později než v bodě 7.7., provozovatel tuto skutečnost klientovi bude 1x tolerovat bez sankce, v dalších případech bude daná individuální lekce považována za uskutečněnou bez jakéhokoli nároku na náhradu škody (výuka propadá, bude odečtena z permanentky), klient však v tomto případě může za sebe poslat náhradu.

7.9. Pokud se klient nedostaví na rezervovanou individuální lekci bez předchozí omluvy, bude daná individuální lekce považována za uskutečněnou bez jakéhokoli nároku na náhradu škody (výuka propadá, bude odečtena z permanentky).

7.10. Pokud je klient nucen přestat navštěvovat výuku ze zdravotních důvodů, budou mu již odchozené lekce účtovány jako lekce jednotlivé a poměrná zbylá částka na požádání vrácena.

7.11. Pokud se klient nedostaví na výuku ve vnitřních prostorách, bude daná lekce považována za uskutečněnou bez jakéhokoli nároku na náhradu škody (výuka propadá).

7.12. Je-li rezervace individuální lekce zrušena dle bodu 7.7., může si klient sjednat nový termín nebo mu bude vrácena uhrazená částka na požadovaný bankovní účet do 7 pracovních dnů od zaslání písemného zrušení rezervace. V případě, že se jedná o dárkový poukaz, může o navrácení peněz požádat pouze osoba, která poukaz objednala a uhradila.

8. Bezpečnost a odpovědnost

8.1. Provozovatel klientům doporučuje používat všechny ochranné prvky: kolenní, loketní, zápěstní chrániče a helma. Pro klienty mladší 18 let věku je používání všech ochranných prvků povinné.

8.2. Účast ve výuce je na vlastní odpovědnost. Provozovatel klientům doporučuje zřídit si kvalitní pojištění.

8.3. Provozovatel během výuky neodpovídá za škodu způsobenou na osobních věcech klienta, resp. jejich odcizení. Klient je povinen dbát o své osobní věci náležitě tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození či odcizení.

8.4. Klient odpovídá za jím způsobenou škodu na zařízení v prostorách určených pro výuku provozovateli. Bude-li náhrada škody způsobená klientem vymáhána po provozovateli třetí stranou, je klient povinen tyto náklady provozovateli uhradit v plné výši, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

9. Reklamace

9.1. V případě, že výuka neprobíhá dle těchto VP, je klient oprávněn vady výuky reklamovat.

9.2. Reklamace se uplatňuje písemně u provozovatele, a to nejpozději do 3 dnů ode dne konání výuky, jinak odpovědnost provozovatele za vady zaniká. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.

9.3. Reklamace klienta musí být provozovatelem vyřízena ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění.

9.4. Pokud provozovatel reklamaci klienta uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je provozovatel oprávněn zajistit poskytnutím slevy či vrácením části ceny za účast na výuce, bezplatným umožněním účasti na jiné výuce. Volba nároku při reklamaci vad náleží provozovateli.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Učiněním objednávky (přihlášky) v souladu s těmito VP klient vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje klienta v tomto rozsahu: identifikační a kontaktní údaje klienta a další informace dle charakteru výuky.

10.2. Poskytnuté osobní údaje klienta je provozovatel oprávněn zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných provozovatelem. Podrobnosti o e mailové adrese je provozovatel dále oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření informačních a obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

10.3. Klient je oprávněn svůj souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku VP kdykoliv písemnou nebo elektronickou formou odvolat.

10.4. V případě, že klient poskytuje provozovateli v souladu s těmito VP osobní údaje dalších účastníků výuky, výslovně prohlašuje, že má předchozí souhlas těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů.

10.5. Klient výslovně prohlašuje, že souhlasí s pořizováním obrazových a obrazově-zvukových záznamů z konání výuky provozovatelem. Tyto záznamy je provozovatel oprávněn dále použít ke své prezentaci zejména na webových stránkách či jiných obchodních materiálech.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou (přihláškou) či těmito VP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Trekové brusle od LENE

Trekové brusle od LENE
E-shop s trekovými bruslemi
www.trekove-brusle.cz

Štítky

půjčovna bruslí aerobik chrániče freestyle helma in-line in-line in-line bruslení in-line školka inline kolečkového kolečkového kroužek kurzy lekce naučte se bruslit odpolední pro děti správné bruslení tanec technika bruslení v olomouci v zimě výuka pro děti škola

Kontakt

Škola kolečkového bruslení LENE
LENEMgr. Lenka Coufalová Buchcárová,
majitelka školy
Telefon(+420) 725 591 084
E-mailbrusleni@lene.cz [napsat nyní]

Návštěvnost